REMEDI UJIAN SERTIFIKASI AL-QUR'AN 2017

By: Admin | Posted on: 2017-05-18 | Kunjungan : 294

 REMEDI HAFALAN DAN PRAKTEK
UJIAN SERTIFIKASI  AL-QUR'AN (PSQ)
UNIPDU JOMBANG 14 MEI 2017
               
               
NO NAMA PRODI HAFALAN & PRAKTEK S.YASIN,S.PILIHAN & P.IBADAH
1 KHOIRUR ROZIQIN AS Hafalan        
2 MUHAMMAD IRSYADUL IBAD AS Hafalan        
3 AHYANA D3 Keb   Praktek      
4 ALVIYATUN HIDAYAH D3 Keb Hafalan        
5 ARINI SUKMA LESTARI D3 Keb Hafalan        
6 ARISA FALENCIA D3 Keb   Praktek      
7 ARISA FALENCIA D3 Keb Hafalan        
8 FAIZATUL MU'AROFAH D3 Keb Hafalan        
9 FAIZATUL MU'AROFAH D3 Keb Hafalan        
10 HELGA MEGA FIKRI D3 Keb   Praktek      
11 HELGA MEGA FIKRI D3 Keb Hafalan        
12 KHUSNUL KHOTIMAH D3 Keb Hafalan        
13 LINDA NOVI AFIATUS SALAMAH D3 Keb Hafalan        
14 MIA ALFIATUS SANI D3 Keb   Praktek      
15 MIFTAHUS SHOLIHAH D3 Keb Hafalan Praktek      
16 PINDYA ULFAH PRABUNINGTYAS D3 Keb   Praktek      
17 PUTRI BELQIS D3 Keb   Praktek      
18 S. HAJAR MAULIDA D3 Keb Hafalan        
19 S. HAJAR MAULIDA D3 Keb   Praktek      
20 SITI KHODIJAH D3 Keb Hafalan        
21 SUSIANA MARIANI D3 Keb Hafalan        
22 WARDATUZ ZAKIYAH D3 Keb   Praktek      
23
ACH.MAHFUD SYAHRONI
D3 Kep   Praktek      
24 ARUM PURNAMA PUTRI D3 Kep Hafalan        
25 ARUM PURNAMA PUTRI D3 Kep Hafalan        
26 BUSTOMI ISHOL HASAN D3 Kep Hafalan Praktek      
27 GUNTUR DARMAWAN PUTRA D3 Kep Hafalan Praktek      
28 MIFTACHUS SHOLIHAH D3 Kep   Praktek      
29 MIFTACHUS SHOLIHAH D3 Kep Hafalan        
30 NUR CHASANAH D3 Kep Hafalan        
31 NUR CHASANAH D3 Kep   Praktek      
32 OKTAVIANA ROFIKOH D3 Kep Hafalan        
33 OKTAVIANA ROFIKOH D3 Kep   Praktek      
34 SEFTIANA BELLA ARIANTI D3 Kep Hafalan Praktek      
35 AZHAR KURNIAWAN FBS Hafalan        
36 DWI PRASETYO FBS Hafalan        
37 FYARIP IDIGANIR FBS Hafalan        
38 FYARIP IDIGANIR FBS   Praktek      
39 IMAM KHOIRI FADLI FBS Hafalan        
40 INDAH ROSIDAH FBS Hafalan        
41 M. ZAHRUDHIN VERDIANSYAH FBS Hafalan        
42 MOH. ALI MAHDI FBS Hafalan        
43 MOH. MANJA ALAM FBS Hafalan        
44 MUHAMMAD SARIFUDIN FBS Hafalan        
45 MUHAMMAD SARIFUDIN FBS   Praktek      
46 NANDA RULI MAULIDIYAH FBS Hafalan        
47 SEPTA NUR HARYANI FBS Hafalan        
48 SITI CHOLIFAH FBS Hafalan        
49 SYIFAUN NUZA FBS   Praktek      
50 ABDUL KARIM FIA Hafalan        
51 ABDUL KARIM FIA   Praktek      
52 AHMAD ALIFAHMI FIA Hafalan        
53 ARDIYANTO FIA Hafalan        
54 ARDIYANTO FIA   Praktek      
55 DWI AGUSTIN WIJAYANTI FIA Hafalan        
56 DWI RISKA NIHAYAH FIA Hafalan        
57 FINDRA ROUDHOTUL ULUMIYAH FIA   Praktek      
58 INDAH KURNIA FIRDAUS FIA Hafalan        
59 ISNA RAHMAWATI FIA Hafalan        
60 JUNITA MAYA YUSIANITA FIA Hafalan        
61 LAILATUL FITRIYAH N.R FIA Hafalan        
62 LULUK KHUMAIROH FIA   Praktek      
63 LULUK KHUMAIROH FIA Hafalan        
64 MAHFUDLOTIN FIA Hafalan        
65 MUHAMMAD ZAINULLAH FIA Hafalan        
66 MUHAMMAD ZAINULLAH FIA   Praktek      
67 MUZAKHIMUL KHISAN FIA Hafalan        
68 NUNIK CHUMAIDAH FIA Hafalan        
69 NUR ISTIQOMAH FIA Hafalan        
70 PUJI RATNASARI FIA Hafalan        
71 RIKA AYU PUJI AGUSTINA FIA Hafalan        
72 RINDRA SETIAWATI FIA Hafalan        
73 SABRINA PUTRI LARASWATI FIA   Praktek      
74 SABRINA PUTRI LARASWATI FIA Hafalan        
75 SERLY APRIRIYA ARDI FIA Hafalan        
76 SOFIYANA FIA Hafalan        
77 ZIADATUR ROHMAH FIA Hafalan        
78 ZIADATUR ROHMAH FIA   Praktek      
79 AINURROHMAH MIPA Hafalan        
80 FATIA PUTRI. R MIPA   Praktek      
81 MARIA ULFA MIPA Hafalan        
82 MARIA ULFA MIPA   Praktek      
83 MISBACHUL MI'ROJ MIPA   Praktek      
84 QORIB R.A MIPA Hafalan        
85 QORIB R.A MIPA   Praktek      
86 VIVI ATMANING TYAS MIPA   Praktek      
87 CICI KHOLIFATUZZIYAH PAI Hafalan        
88 HASAN AS'RI  PAI Hafalan        
89 HASAN AS'RI  PAI   Praktek      
90 LAILATUL HIDAYATI PAI   Praktek      
91 LULUK MAKNUNAH PAI Hafalan        
92 M. DWI UMAR DHANI PAI Hafalan        
93 MIFTACHUL CHOIRO PAI Hafalan        
94 MUHAMMAD SYAFI'UL UMAM PAI Hafalan        
95 NADIYAH PAI Hafalan        
96 NADIYAH PAI   Praktek      
97 NURMALA CHINTIANA PAI Hafalan        
98 SAMSUL MU'IN PAI Hafalan        
99 SAMSUL MU'IN PAI   Praktek      
100 SANTI RIKA UMAMI PAI Hafalan        
101 WIDIYA ASTUTIK PAI Hafalan        
102 WINDA LUKI AFISTA P PAI   Praktek      
103 SILVI MAULIDATUL U.N PGMI Hafalan        
104 SILVI MAULIDATUL U.N PGMI   Praktek      
105 TRI ARIFIN MURIANTO PGMI Hafalan        
106 AGUS SUPRIANTO TEKNIK Hafalan        
107 AHMAD AKBAR AFIF H TEKNIK Hafalan        
108 AMELIA OKTAFIANA TEKNIK Hafalan        
109 BAGUS IRAWAN TEKNIK Hafalan        
110 CICI KHOLIFATUZZIYAH TEKNIK Hafalan        
111 DELLA ERNALIA TEKNIK Hafalan        
112 DENY SAPUTRO TEKNIK Hafalan        
113 DIA AYU ANUGRAHWATI TEKNIK Hafalan        
114 DWIJO ROFI YULIANTO TEKNIK Hafalan        
115 DWIJO ROFI YULIANTO TEKNIK   Praktek      
116 IHWAN HIDAYATULLAH TEKNIK Hafalan        
117 IHWAN HIDAYATULLAH TEKNIK   Praktek      
118 JAVIER HIROSHI TEKNIK Hafalan        
119 JAVIER HIROSHI TEKNIK   Praktek      
120 KHOLIS SETYOWATI TEKNIK Hafalan        
121 M. AINUR CHOLIS TEKNIK Hafalan        
122 M. AINUR CHOLIS TEKNIK   Praktek      
123 MOCHAMAD ABDUL AZIZ TEKNIK Hafalan        
124 MOCHAMMAD SYARIFUDIN TEKNIK Hafalan        
125 MUAMAR AHMAD FAUZI TEKNIK Hafalan        
126 MUHAMMAD AINUR ROHMAN LUTFI TEKNIK Hafalan        
127 MUHAMMAD NURUL HUDA TEKNIK Hafalan        
128 MUHAMMAD NURUL HUDA TEKNIK   Praktek      
129 MUHAMMAD SYAM FAUZY TEKNIK Hafalan        
130 MUHAMMAD YUSRIN JUNAIDI ABDULLAH TEKNIK Hafalan        
131 NILA ADIYATI TEKNIK Hafalan        
132 NUR FATIMAH TEKNIK Hafalan        
133 RIMAYATUL FITRIA TEKNIK Hafalan        
134 ROBBI ALCHAYYAN TEKNIK Hafalan        
135 ROBBI ALCHAYYAN TEKNIK   Praktek      
136 SUFYAN TEKNIK Hafalan        
137 TOMMY ANUGRAH R TEKNIK Hafalan        
138 TOMMY ANUGRAH R TEKNIK   Praktek      
139 TOTOK ANDREAS PRADANA TEKNIK Hafalan        
140 ULFIATIN NUR INDISNIATI TEKNIK Hafalan        
               
          Jombang, 18 Mei 2017  
          Direktur PSQ  
               
               
          Dra. Hj. Umi Hasunah, M.Th.I